Pogoji poslovanja

Sploni pogoji za uporabo Konik e-trgovine

Sploni pogoji spletnega trgovanja se nanaajo na prodajo preko spletnih strani www.e-konik.si, katere lastnik je druba Konik d.o.o, Troblje 1, 2380 Slovenj Gradec, vpisana v Sodni register pri Okronem sodi?u v Slovenj Gradcu z vpisno tevilko: 10114400, mati?na tevilka: 5304245000 in ID tevilko za DDV: SI39895874.

Sploni pogoji trgovanja po spletu obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti kupca ter poslovni odnos med drubo in kupcem izdelkov.

Z uporabo naih spletnih strani se hkrati tudi strinjate z uporabo splonih pogojev. Sploni pogoji se lahko v ?asu veljavnosti spremenijo. Spremenjeni sploni pogoji za?nejo veljati z dnevom objave na spletnih straneh in so s tem dnem za drugo pogodbeno stranko zavezujo?i. V primeru spremenjenih pogojev in pravil vas bomo na teh straneh sproti obve?ali.

Konik d.o.o. posluje v skladu z Zakonom o varstvu potronikov (URL t. 14/2003) in v skladu z Obligacijskim zakonikom (URL t. 83/2001) z dne 27. 6. 2003 v primeru, ko v pogojih to ni posebej zapisano.

1.Kupec

Kupec je lahko registrirana oseba s podatki iz izpolnjenega elektronskega naro?ila (v nadaljevanju kupec).
Registracija vsebuje pridobitev uporabnikega imena ter gesla. Druba prodaja svoje izdelke v spletni trgovini registriranim uporabnikom, ki so fizi?ne in pravne osebe.
V tem delu veljajo dolo?ila Zakona o varstvu potronikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu in ostala relevantna zakonodaja.

2.Registracija kupca

Kupec se je dolan pred oddajo naro?ila v spletni trgovini ustrezno registrirati. Registracija obsega vnos vseh zahtevanih podatkov v elektronski obrazec v spletni trgovini drube, ki so potrebni za dodelitev uporabnikega imena (user ID) in gesla (password), kar skupno predstavlja Identifikacijski instrument kot tudi sprejem splonih pogojev. Identifikacijski instrument dolo?a kupca in omogo?a povezovanje z vnesenimi podatki.

Kupec jam?i za to?nost in resni?nost podatkov vpisanih v elektronski obrazec naro?ila ter je odgovoren za napa?ne, neresni?ne ali izmiljene podatke. Druba si v primeru kup?evih napak, zlorab ali kritev pridruje pravico do uveljavljanja zahtevkov za nastalo kodo.
S klikom na gumb "Strinjam se s pogoji storitev" po izvreni registraciji kupec potrdi seznanitev in sprejem tudi vseh objavljenih online politik, vklju?no s Splonimi pogoji, trgovanja po spletu.
Kupec naro?i izdelke iz spletne trgovine drube po ceni, ki je navedena ob prodajanem izdelku ter zgolj po postopku predvidenem za spletno trgovanje.

3.Odgovornost drube

Druba ne prevzema odgovornosti zaradi ne-izvajanja storitev in/ali kode izvirajo?e iz vzrokov, ki so na strani kupca ali zamud nastalih zaradi ne-delovanja, slabega delovanja ali izpada pretoka informacij oziroma internetnega ali informacijskega sistema drube. Prav tako Druba ne odgovarja za napake, ki izvirajo iz izpadov ali slabega delovanja elektri?nega toka, komunikacijskih linij, prekinitev internetne povezave ali linije, napak internetnih ponudnikov, slabega delovanja e-mailov, pote ali stavk delavcev drube ali ponudnikov dolo?enih storitev ali podizvajalcev, ki so potrebni za sprovedbo naro?ila, ovir ali preprek zaradi doma?ih ali tujih zakonskih dolo?b, sodnih postopkov ali ukrepov, delovanja tretjih oseb ali drugih vzrokov, katerih ni mogo?e pripisati drubi ter v splonem zaradi ovir ali preprek, katerih druba ne more odstraniti, prepre?iti ali se jim izogniti s pomo?jo svoje obi?ajne skrbnosti glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja.Druba si pridruje pravico, da za?asno, brez obrazloitve ter v kateremkoli trenutku ustavi ali prekine povezavo s spletim trgovanjem in/ali dostopom na spletne strani drube, zaradi tehni?nih razlogov ali razlogov povezanih z u?inkovitostjo in varnostjo poslovanja brez da bi bila za slednje kakorkoli odgovorna.

Dostopnost informacij

Konik d.o.o. se zavezuje, da bo kupcu e preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

1. podatke o podjetju Konik d.o.o. (ime in sede podjetja, mati?na tevilka),
2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogo?ajo hitro in u?inkovito komunikacijo (e-pota, telefon),
3. bistvene lastnosti artiklov (vklju?no s poprodajnimi storitvami in garancijami) ter rok veljavnosti tega podatka,
4. dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
5. pogoje dostave artiklov (ter na?in, kraj in rok dostave),
6. cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno dolo?ene in razvidno mora biti prikazano, ali e vsebujejo davke in stroke prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
7. na?in pla?ila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
8. ?asovno veljavnost ponudbe,
9. rok, v katerem je mono odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.? ZVPot; v primerih, ko potronik v skladu s 43.? ?lenom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obve?en),
10. pojasnilo postopka s pritobo, vklju?no z vsemi podatki o kontaktni osebi ali slubi za stike s kupci.

Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba na spletni strani e-konik aurira in spreminja pogosto in hitro. Cena v spletni trgovini e-konik je prikazana kot Redna cena ter Spletna cena. Redna cena je maloprodajna cena, ki za izdelek velja v prodajalni Konik d.o.o, Troblje 1, 2380 Slovenj Gradec in predstavlja maloprodajno ceno.Spletna cena pomeni spletno ceno, ki je za vse enaka in se od redne cene ne razlikuje razen ?e Konik d.o.o. dolo?i druga?e.

Naro?ilo
Kupoprodajna pogodba med trgovino Konik d.o.o in kupcem je v spletni trgovini e-konik sklenjena v trenutku, ko Konik d.o.o. kupcu polje prvo potrditveno elektronsko sporo?ilo o statusu njegovega naro?ila (z naslovom: Potrditev naro?ila e-konik). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za e-konik kot za kupca.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporo?ilo o statusu naro?ila) je v elektronski obliki shranjena na streniku e-konik.

Na?ini pla?ila

E-konik omogo?a naslednje na?ine pla?ila:
z gotovino ob prevzemu (V kolikor se odlo?ite za tovrstni na?in pla?ila, torej po povzetju, je mogo?e pla?ilo izklju?no samo z gotovino. V kolikor poiljke ne boste pravo?asno prevzeli pri dostavni slubi in jo bo le-ta vrnila nazaj k nam na nae stroke, vam bomo nastale stroke vra?unali v vrednost nakupa.

z nakazilom na ra?un Konik d.o.o. po ponudbi/predra?unu (Naro?eno blago se lahko pla?a tudi z nakazilom na transakcijski ra?un podjetja Konik d.o.o. preko katerekoli banke, Pote Slovenije oz. druge organizacije za pla?ilni promet. Pla?ilo izvedete na podlagi prejetega predra?una, ki ga prejmete po oddaji naro?ila. Pri pla?ilu navedite to?en sklic in s tem sami prispevajte k hitreji izvedbi naro?ila. Dobavni rok za?ne te?i z dnem prejema denarnih sredstev na na ra?un. Prejeta naro?ila se izvajajo po vrstnem redu opravljenih pla?il, kar lahko vpliva na stanje zaloge konkretnega izdelka).

Na prevzemnem mestu Konik d.o.o. Troblje 1 je mono pla?ilo z gotovino ali s s pla?ilno oziroma kreditno kartico (Mastercard, Visa, Visa Electron, American Express, BA Maestro, Diners Club)

Izdaja ra?una

E-konik ob dostavi naro?enih artiklov kupcu polje tudi ra?un v pisni obliki. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen ra?un za nakupljene artikle ob njihovem prevzemu. Na ra?unu sta raz?lenjena cena in vsi stroki v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe. Kupec je dolan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naro?ila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih ra?unov ne upotevamo.

Cene

Redna cena je maloprodajna cena, ki za izdelek velja v prodajalni Konik, Troblje 1, 2380 Slovenj Gradec in predstavlja maloprodajno ceno. Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike e-konik.si, ki so e-koniku zaupali svoje podatke. Registriran uporabnik e-konik postanete z registracijo v spletni trgovini kot ?lan spletne trgovine e-konik. Prihranek pomeni razliko med redno ceno in spletno ceno. Kjer je ob artiklu izpisana samo ena cena, pomeni, da sta Spletna cena in Redna cena enaki. Vse cene vsebujejo DDV, razen ?e je izrecno napisano druga?e. Cene veljajo v trenutku oddaje naro?ila in nimajo v naprej dolo?ene veljavnosti. Cene veljajo v primeru pla?ila z zgoraj navedenimi na?ini pla?ila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Postopek obve?anja o nakupu

1. e-konik naro?ilo
Po oddaji naro?ila kupec prejme obvestilo po elektronski poti, da je naro?ilo sprejeto. Kupec v spletni trgovini e-konik ima vedno monost podatke o statusu in vsebini naro?ila spremeniti tako, da se vrne korak nazaj ter naro?ilo popravi. E-konik naro?ilo pregleda, preveri dobavljivost oz. zalogo naro?enih artiklov in naro?ilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. E-konik lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja to?nosti dobave pokli?e kupca na njegovo kontaktno telefonsko tevilko. Prek elektronske pote ali telefonske tevilke e-konik kupca sproti obve?a o aurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. ?e je dobavna doba zelo dolga in kupec ne eli ?akati, lahko kupec to sporo?i trgovini e-konik, ki bo artikel odstranila iz naro?ila in vrnila kupcu morebitna e vpla?ana sredstva, ostale artikle iz naro?ila pa po izbiri kupca ali dobavila ali pa celotno naro?ilo stornirala.

E-konik ne prevzema nobene odgovornosti za kodo, ki bi nastala zaradi daljih dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih e-konik nima na zalogi.

2. Naro?ilo je odpremljeno/Naro?ilo je pripravljeno za prevzem
E-konik v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpolje oziroma pripravi za osebni prevzem.
V primeru, da se kupec pravo?asno odlo?i za preklic naro?ila, mora prodajalca o tem nemudoma obvestiti na telefonsko tevilko 02 88 12 175 ali po e-mailu na naslov trgovina@konik.si.
?e se zgodi, da je naro?ilo e odpremljeno, poiljko kupec zavrne dostavni slubi. V primeru osebnega prevzema (ko je artikel e pripravljen na prevzem), pa kupec prav tako svojo eljo po preklicu naro?ila sporo?i prek zgoraj omenjene telefonske tevilke ali po zgornjem e-mailu
.

Pravica do odstopa potronika od pogodbe

Potronik (navedeno velja izklju?no za fizi?ne osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporo?i, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odlo?itev. Rok se za?ne teti en dan po datumu prevzema artiklov.
Odstop od pogodbe potronik sporo?i na e-naslov prodajalca: e-konik@konik.si, z izpolnjenim obrazcem (
OBRAZEC) in izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe navede tudi vse potrebne informacije za vra?ilo kupnine (artikli, za katere se od pogodbe odstopa; datum ra?una za prejete artikle; tevilka naro?ila; ime in priimek kupca; naslov kupca; tevilka ban?nega ra?una in naziv banke, pri kateri je le ta odprt)
V primeru odstopa od pogodbe potronik prejeti artikel z izpolnjenim obrazcem (Obrazec za odstop od pogodbe artiklov) vrne ali po poti na naslov prodajalca:Konik d.o.o., Troblje 1 , 2380 Slovenj Gradec ali ga osebno prinese na prevzemno mesto prodajalca.

Potronik mora artikel vrniti prodajalcu nepokodovan in v nespremenjeni koli?ini, razen ?e je artikel uni?en, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova koli?ina zmanjala, ne da bi bil za to kriv potronik. Potronik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potronik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkuanje artikla, ki odstopa od navedenega, se teje za uporabo artiklov, kar pomeni, da potronik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
Edini stroek, ki bremeni potronika v zvezi z odstopom od pogodbe, je stroek vra?ila artiklov (ki se v primeru poiljanja obra?unava po ceniku dostavne slube. Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporo?ila o odstopu od pogodbe (nakupa).
Potronik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natan?nih navodilih potronika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vra?ilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je e potekel rok uporabe. Monosti odstopa od pogodbe ni pri nakupu programske opreme ali avdio in video nosilcev, ?e je potronik odprl varnostni pe?at.
Vra?ilo opravljenih vpla?il bo izvedeno takoj, ko je to mogo?e, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporo?ila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, to?nosti in pravo?asnosti vra?ila ter zagotavljanja evidence o pla?ilih, se vra?ilo pla?ila kupcu izvede izklju?no z nakazilom na njegov transakcijski ra?un. Vra?ilo pla?ila v gotovini ni mogo?e!
Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil kori?en bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upotevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika se vrne le vpla?ani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upoteva kot pla?ilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vpla?ani znesek pa se vrne na TRR uporabnika.

Pravico do vra?ila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natan?neje urejajo dolo?ila zakona o varstvu potronikov (neuradno pre?i?eno besedilo).

Odstop od pogodbe velja tudi za izdelke prodane v kompletu (velja za cel komplet).

Garancija


Artikli imajo garancijo, ?e je tako navedeno na garancijskem listu ali na ra?unu. Garancija je veljavna ob upotevanju navodil na garancijskem listu ter ob predloitvi ra?una. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na ra?unu.
?e informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira e-konik ki bo zagotovil aurno informacijo.

Vra?ilo artiklov

  • Ko vra?ate artikle prodajalcu (e-konik), morate priloiti obrazec za vra?ilo blaga. Priloite tudi kopijo ra?una.
  • Naslov za posredovanje (poiljanje) artiklov prodajalcu je Konik d.o.o., Troblje 1, 2380 Slovenj Gradec.
  • Priporo?amo, da uporabite dostavno slubo, ki omogo?a sledenje poiljke in da artikle ustrezno pripravite za transport (pri tem lahko uporabite originalno oziroma drugo ustrezno varno embalao).
  • Stroke poiljanja vedno krije poiljatelj, razen ?e je vnaprej dogovorjeno druga?e. Poiljk z odkupnino ne sprejemamo.
  • ?e uveljavljate garancijo, boste popravljen artikel prejeli najhitreje, ?e garancijo uveljavljate neposredno pri proizvajalcu oziroma njegovem poobla?enem servisu. Seznam najpogostejih najdete na priloenem garancijskem listu.

Obravnava pokodovanih poiljk (odkodnine)

?e ste ob prevzemu poiljke opazili, da je artikel ali poiljka fizi?no pokodovana, v njej manjka vsebina ali kae znake odprtja, lahko vloite postopek odkodnine pri Poti Slovenije. To storite tako, da poiljko (embalao + vsebino) prinesete na poto, takoj, ko opazite pokodbo ali izropano poiljko najkasneje v roku 30 dni od prevzema poiljke. Na poti opozorite, da je potrebno izpolniti Zapisnik o pokodovani poiljki, ki ga podpiete tudi vi. Po prejetju vse potrebne dokumentacije, se na Poto Slovenije poda zahtevek za odkodnino. Zahtevek na Poti Slovenije komisijsko obravnavajo in na podlagi odgovora ali odobritve se vrne kupnina ali naro?i nov artikel. Skupaj s Poto Slovenije bomo poskrbeli, da bo odkodnina reena v najkrajem monem ?asu.

Stvarna napaka

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:
artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali mol?e dogovorjene oziroma predpisane
je prodajalec izro?il artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen ?e je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?
Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi?
Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natan?nim opisom le-te na lastne stroke obvestiti v zakonsko dolo?enem roku in nam hkrati omogo?iti pregled artikla.
Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natan?neje urejajo dolo?ila zakona o varstvu potronikov. ( Stvarna napake se uveljavlja v roku 2 meseca od odkritja napake pri prodajalcu.)

Stvarna napaka se lahko uveljavlja v roku 2 let od nakupa.

Prevzem artiklov, vrnjenih iz obravnave garancije ali stvarne napake!

Kupec je dolan artikel, ki ga je prodajalcu izro?il v garancijsko ali druga?no obravnavo, po zaklju?ku obravnave prevzeti. Kupec prevzame artikel na prevzemnem mestu, na katerem ga je osebno izro?il prodajalcu, v primeru, da ga je poslal po poti, pa mu bo vrnjen na naslov za dostavo.
Prodajalec kupcu polje obvestilo o vrnitvi artikla iz obravnave ter ga pozove na prevzem artikla. Kupec je dolan artikel prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila.

Poiljk z odkupnino ne sprejemamo!

Dostava

Za nas pakete dostavlja Pota Slovenije, ki ve?ino paketov dostavi e naslednji delovni dan (?e je artikel na zalogi v naem skladi?u) po obvestilu o odpremi. ?e vas ob dostavi nina navedenem naslovu, lahko paket prevzamete na vai najbliji poti. ?e vam bo poiljko dostavila Pota Slovenije in boste kupnino pla?ali ob prevzemu, vam bodo zara?unali provizijo za pla?ilo:

  • za vrednost poiljke do 98 se pla?a provizija 1,05
  • za vrednost poiljke od 98 naprej se zara?una provizija 1,07% vrednosti poiljke).

Informativni cenik Pote Slovenije je objavljen na strani :

http://www.posta.si/seznam-dokumentov/799/Informativni-ceniki

?as dostave

Redna dostava, se vri v Republiki Sloveniji izklju?no v dopoldanskem ?asu. (dostavlja Pota Slovenije) na naslov, ki ga vnesete ob oddaji naro?ila. ?e ste ob nakupu za na?in pla?ila izbrali pla?ilo po povzetju, prosimo poskrbite, da bo imel prejemnik poiljke pri sebi dovolj gotovine za pla?ilo odkupnine.

Prevzem poiljke

Kupec je po prejemu poiljke dolan preveriti:

  • ne-pokodovanost zunanje embalae,
  • vidne napake naro?enih izdelkov,
  • tevilo izdelkov in skladnost z vsebino naro?ila.

Pokodbe pri transportu

?e ste ob prevzemu poiljke opazili, da je artikel ali poiljka fizi?no pokodovana, v njej manjka vsebina ali kae znake odprtja, lahko vloite postopek odkodnine pri Poti Slovenije. To storite tako, da poiljko (embalao + vsebino) prinesete na poto, takoj, ko opazite pokodbo ali izropano poiljko najkasneje v roku 30 dni od prevzema poiljke. Na poti opozorite, da je potrebno izpolniti Zapisnik o pokodovani poiljki, ki ga podpiete tudi vi. Po prejetju vse potrebne dokumentacije, se na Poto Slovenije poda zahtevek za odkodnino. Zahtevek na Poti Slovenije komisijsko obravnavajo in na podlagi odgovora ali odobritve se vrne kupnina ali naro?i nov artikel. Skupaj s Poto Slovenije bomo poskrbeli, da bo odkodnina reena v najkrajem monem ?asu.

Dobavni roki

O morebitnih daljih dobavnih rokih vas bomo preko e-pote sproti obve?ali. V primeru, da vam dalji dobavni rok ne ustreza, nam lahko to sporo?ite in artikel bomo odstranili iz naro?ila ali zamenjali z drugim. Za dostavo poskrbi Pota Slovenije, ve?inoma naslednji delovni dan od dneva odpreme, vendar najkasneje v roku treh delovnih dni.

Varovanje osebnih podatkov

E-konik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1.

E-konik za nedolo?en ?as hrani naslednje podatke ?lanov e-konik: ime in priimek, e-potni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, dravo prebivali?a, ?as in datum registracije in arhiv komunikacije z e-konik.

E-konik navedene osebne podatke uporabi izklju?no za potrebe izpolnitve naro?ila (poiljanje informativnega gradiva, ponudb, ra?unov) in ostalo potrebno komunikacijo s ?lanom.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepoobla?enim osebam.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabnikega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) za?ito svojega ra?unalnika.

Komunikacija

E-konik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, ?e temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z dolo?ili ZEKom-1.
Oglasna elektronska sporo?ila e-konik bodo vsebovala naslednje sestavine:
jasno in nedvoumno bodo ozna?ena kot oglasna sporo?ila,
poiljatelj e-konik bo jasno razviden,
razli?ne akcije, promocije in druge trne tehnike bodo ozna?ene kot takne. Prav tako bodo jasno dolo?eni pogoji udelebe v njih,
jasno bo predstavljen na?in odjave od prejemanja oglasnih sporo?il,
eljo uporabnika, da ne eli prejemati oglasnih sporo?il, bo e-konik izrecno spotoval.
Oglasna sporo?ila e-konik bodo jasno razvidna in jasno lo?ena od iger in tekmovanj.

Omejitev odgovornosti


E-konik ima monost odstopa od pogodbe le, ?e se ugotovi o?itna napaka (46. ?len OZ). Kot o?itna napaka se teje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po obi?ajih v trgovini ali po namenu strank tejejo za odlo?ilne ter jih e-konik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe.

Pritobe in spori

E-konik spotuje veljavno zakonodajo o varstvu potronikov. E-konik se po vseh mo?eh trudi izpolnjevati svojo dolnost zagotavljanja u?inkovitega sistema obravnavanja pritob.
V primeru teav se kupec s podajalcem e-konik lahko povee telefonsko na telefonsko tevilko 02 88 12 170 ali po elektronski poti na e-konik@konik.si. Pritoba se odda prek e-potnega naslova e-konik@konik.si. Postopek obravnave pritobe je zaupen.
E-konik se zaveda, da je bistvena zna?ilnost potronikih sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim ?asom ter stroki, ki nastanejo zaradi reevanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potronik ne sproi spora pred sodi?em. Zato si e-konik prizadeva po svojih najboljih mo?eh, da se morebitni spori reijo sporazumno.

Podjetje Konik d.o.o. ni podpisnik kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja.

Podjetje Konik d.o.o. ne priznava monosti izvensodnega reevanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti, ?e je potrebno.

elimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov!

Pogoji veljajo od 30.3.2020

 

Spletna stran za svoje delovanje uporablja pikotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaih pikotkov, se strinjate z naimi pravili uporabe pikotkov. Da bi izvedeli več o piškotkih in kako jih zbrisati, si poglejte Pravila rabe piškotkov.

Sprejemam piškotke s te strani.

EU Cookie Directive Module Information